PO WER

Głównym celem projektów PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej.

Zasada równości szans i niedyskryminacji – umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną, miejsce zamieszkania – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

Przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe uczestników.

JĘZYKOWE

 • Główny nacisk na przygotowanie w kraju
 • Przygotowanie za granicą jedynie jako uzupełnienie
 • Zaplanowanie nauki odpowiedniego języka obcego
 • Uwzględnienie kierunków kształcenia uczestników

PEDAGOGICZNE

 • Dostosowanie do potrzeb uczestników np. : BHP, Pierwsza Pomoc, Doradztwo zawodowe, Równość szans, Psycholog, Pedagog, inne

KULTUROWE

 • Przygotowanie w kraju i dodatkowo program kulturowy za granicą

Realizacja staży i monitorowanie przebiegu staży

MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

 • Aktywna rola opiekunów – osób towarzyszących (znajomość języka obcego, znajomość branży, przygotowanie zawodowe i pedagogiczne)
 • Ustalenie harmonogramu wizyt w miejscach stażu
 • Kontrola liczby godzin stażu, godzin pracy oraz czasu wolnego
 • Nadzór nad realizacją programu stażu
 •  

MOBILNOŚĆ KADRY

 • Szkolenie kadry – „job shadowing”; praktyka lub udział
  w szkoleniach w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego

Certyfikacja mobilności

Dokumenty potwierdzające:

 • potwierdzenie uczestnictwa w działaniu za granicą

– zaświadczenie podpisane przez organizację przyjmującą: podanie imienia i nazwiska uczestnika, określenie celu mobilności, daty rozpoczęcia
i zakończenia stażu

(Część II Warunki Ogólne do Umowy Finansowej)

 • Europass-Mobilność i / lub
 • Zaświadczenie / Certyfikat uczestnictwa w stażu
  z logotypami