Kompetencje bez granic

 

 

 

Baner Wabar Kompetencje bez granic
Baner Wabar Kompetencje bez granic

Informacja  o projekcie

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ „WABAR „w BARLINKU w ramach Konsorcjum realizuje Projekt „Kompetencje bez granic”

Jego realizacja odbywa się w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+

 

Projekt realizowany jest od 02.09.2019 do 01.11.2021 w ramach KONSORCJUM, a wnioskodawca w Jego imieniu jest Stowarzyszenie WABAR.

Parterami Konsorcjum są:

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej WABAR w Barlinku,

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wlkp.,

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nr1 w Barlinku,

Zespół Szkół w Drezdenku,

Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie,

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj.,

 Projekt realizowany jest we współpracy z doświadczoną w tej dziedzinie niemiecką instytucją przyjmującą Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH i austriacką Pension Imbachhorn ESKO Kotowski KG.

W projekcie uczestniczyć będzie w sumie 70 uczniów uczących się w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik architektury krajobrazu, (w Vitalis)  i  technik hotelarstwa (w Imbachhorn) oraz 20 przedstawicieli kadry ww. branż (w Vitalis).

Praktyki zawodowe uczniów będą trwały 2 tygodnie, a Job shadowing kadry- 1 tydz., w przedsiębiorstwach wskazanych w programach praktyk przez firmy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie mobilności zagranicznej uczniów i kadry dla podnoszenia kompetencji i rozwoju osobistego oraz zawodowego, zdobycie praktycznego doświadczenia oraz podwyższenia umiejętności językowych.

Projekt umożliwi pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w rzeczywistych warunkach pracy, współpraca i współodpowiedzialność za podejmowane działania, kształtowanie postaw: tolerancji, szacunku, otwartości i wrażliwości międzykulturowej – to cele szczegółowe dla osób uczących się, a dla kadry: poznanie za granicą nowych metod uczenia zawodu, podniesienie kompetencji zawodowych i pedagogicznych,  włączenie dobrych praktyk/rozwiązań do codziennej pracy, wymiana doświadczeń i rozwijanie trwałej współpracy między instytucjami kształcenia/szkolenia zawodowego różnych krajów.

Dla Instytucji partnerskich: wzrost zdolności do działań w wymiarze międzynarodowym; poprawa umiejętności zarządzania i strategii na rzecz międzynarodowego wymiaru w zakresie edukacji zawodowej; wdrożenie procesów uznawania, poświadczania kompetencji zdobytych za granicą; wzrost skuteczności działań na rzecz społ. lokalnej, usprawnianie metod pracy z młodzieżą; strategicznie planowanie doskonalenia pracowników w związku z ich potrzebami i celami organizacyjnymi.

Cele projektu zostały określane wspólnie przez Parterów Konsorcjum w oparciu o potrzeby organizacji i szkół – uczniów, kadrę, przedsiębiorców i wpisują się w programy rozwoju instytucji partnerskich, gmin i powiatów. Działania realizowane podczas projektu będą mieć długofalowy wpływ na uczestników i instytucje. Uczniom ułatwią przejście z etapu nauki do zatrudnienia, kadrze udział w Job shadowing – formie doskonalenia zawodowego, a na bazie zdobytych doświadczeń podjęcie nowych wspólnych inicjatyw. Wpłyną też na poprawę jakości kształcenia i promocję instytucji partnerskich w środowisku.

Praktyka/Job Shadowing realizowana w zagranicznych firmach/instytucjach pozwoli na nadanie nowego wymiaru w zakresie jakości kształcenia praktycznego oraz dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego i unijnego rynku pracy. Wiedza i umiejętności uczniów potwierdzone certyfikatami i dokumentem Europass Mobilność zwiększą ich szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy. Umiejętności nabyte podczas mobilności pozwolą uczestnikom na sprawniejsze wykonywanie zadań zawodowych, sprawdzenie się w nowym środowisku, podnieść poziom kompetencji i samooceny. Przyczyni się to do rozwoju osobistego i zawodowego uczniów i kadry.

Realizacja projektu mobilności przez Partnerów w ramach umowy Konsorcjum pozwala na sprawniejszą organizację działań i wyższą ich jakość, podział zadań, a w drodze wzajemnej współpracy i wymiany kontaktów/doświadczeń na rozwój partnerstwa lokalnego, lepsze współdziałanie w obrębie  inicjatyw regionalnych i w wymiarze międzynarodowym. Wspólne działania będą obejmowały: administracyjne, umowne i finansowe zarządzanie mobilnością, wspólny wybór uczestników, ich przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne i organizacyjne oraz zapewnienie opieki/wsparcia podczas pobytu za granicą, realizacji praktyk/Job shadowing. Każdy Partner jest odpowiedzialny za jakość i uznawalność okresów mobilności i efektów uczenia się, promocję i upowszechnianie rezultatów projektu.

Projekt przyczyni się do poprawy europejskiej mobilności w ramach kształcenia zawodowego, poprawy współpracy pomiędzy placówkami lub instytucjami edukacyjnymi, ułatwi rozwój praktyk zawodowych, przyczyni się do poprawy przejrzystości oraz uznawania kwalifikacji zawodowych, wspierania technologii w programach uczenia się przez całe życie oraz poprawy wymiaru europejskiego.

3 Program PO WER FRSE 2019

4.„Kompetencje bez granic ” – IV.2021

5.Folder PO WER 2021 NIEMCY

Rekrutacja uczestników do projektu

Regulamin rekrutacyjny uczestników do projektu 2019_0POWER

Formularz Rekrutacyjny_UCZEŃ POWER (4)

Formularz rekrutacyjny PRACOWNIK POWER (2)