Wabar Logo

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej „WABAR”

w ZSP Nr 1 w Barlinku

Stowarzyszenie powstało 30 października 2007 r. z inicjatywy grupy nauczycieli ZSP.

Preambuła statutu brzmi: „Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi szkolnemu i pozaszkolnemu dzieci i młodzieży, wytwarzaniu atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku do instytucji oświatowych, samorządowych, rodziców i dzieci, upowszechniania społecznych postaw w zakresie działania stowarzyszenia, a także przyczynianie się do organizowania pomocy materialnej i organizacyjnej w stosunku do dzieci i młodzieży oraz podejmowanie wszelkiej współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi, które będą podejmować działania wspie­rające działanie stowarzyszenia.”

Stowarzyszenie „Wabar” jest instytucją w szczególności wspierającą funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku, a jego członkowie to głównie nauczyciele uczący w ZSP Nr 1. Jest to placówka oświatowa z 70 letnią tradycją i bogatą ofertą edukacyjną.